Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 97 564 97 900 3 147 3 158 - 0,3 %
Februar 110 780 116 914 3 956 4 032 - 1,9 %
Mars 112 997 72 291 3 645 2 332 56,3 %
1. kvartal 321 341 287 105 3 570 3 155 13,2 %
           
April 96 753 59 448 3 225 1 982 62,8 %
Mai 95 576 90 144 3 083 2 908 6,0 %
Juni 112 212 110 576 3 740 3 686 1,5 %
2. kvartal 304 541 260 168 3 347 2 859 17,1 %
1. halvår 625 882 547 273 3 458 3 007 15,0 %
           
Juli 186 337 188 143 6 011 6 069 - 1,0 %
August 152 247 141 302 4 911 4 558 7,7 %
September 124 147 129 630 4 138 4 321 - 4,2 %
3. kvartal 462 731 459 075 5 030 4 990 0,8 %
Sum akk. 1 088 613 1 006 348 3 988 3 673 8,6 %
           
Oktober   112 124   3 617  %
November   86 429   2 881  %
Desember   110 110   3 552  %
4. kvartal   308 663   3 355  %
           
Sum året   1 315 011   3 593  %
           

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 97 900 90 322 3 158 2 914 8,4 %
Februar 116 914 109 021 4 032 3 894 3,5 %
Mars 72 291 116 465 2 332 3 757 - 37,9 %
1. kvartal 287 105 315 808 3 155 3 509 - 10,1 %
           
April 59 448 124 499 1 982 4 150 - 52,3 %
Mai 90 144 92 430 2 908 2 982 - 2,5 %
Juni 110 576 119 388 3 686 3 980 - 7,4 %
2. kvartal 260 168 336 317 2 859 3 696 - 22,6 %
1. halvår 547 273 652 125 3 007 3 603 - 16,5 %
           
Juli 188 143 166 017 6 069 5 355 13,3 %
August 141 302 139 739 4 558 4 508 1,1 %
September 129 630 114 941 4 321 3 831 12,8 %
3. kvartal 459 075 420 697 4 990 4 573 9,1 %
Sum akk. 1 006 348 1 072 822 3 673 3 930 - 6,5 %
           
Oktober 112 124 102 634 3 617 3 311 9,2 %
November 86 429 79 166 2 881 2 639 9,2 %
Desember 110 110 98 873 3 552 3 189 11,4 %
4. kvartal 308 663 280 673 3 355 3 051 10,0 %
           
Sum året 1 315 011 1 353 495 3 593 3 708 - 3,1 %
           

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

   

Passeringer i alt

 

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 90 322 92 342 2 914 2 979 - 2,2 %
Februar 109 021 108 348 3 894 3 870 0,6 %
Mars 116 465 125 690 3 757 4 055 - 7,3 %
1. kvartal 315 808 326 380 3 509 3 626 - 3,2 %
           
April 124 499 108 034 4 150 3 601 15,2 %
Mai 92 430 91 778 2 982 2 961 0,7 %
Juni 119 388 109 148 3 980 3 638 9,4 %
2. kvartal 336 317 308 960 3 696 3 395 8,9 %
1. halvår 652 125 635 340 3 603 3 510 2,6 %
           
Juli 166 017 167 923 5 355 5 417 - 1,1 %
August 139 739 141 983 4 508 4 580 - 1,6 %
September 114 941 108 690 3 831 3 623 5,8 %
3. kvartal 420 697 418 596 4 573 4 550 0,5 %
Sum akk. 1 072 822 1 053 936 3 930 3 861 1,8 %
           
Oktober 102 634 100 088 3 311 3 229 2,5 %
November 79 166 75 645 2 639 2 522 4,7 %
Desember 98 873 92 240 3 189 2 975 7,2 %
4. kvartal 280 673 267 973 3 051 2 913 4,7 %
           
Sum året 1 353 495 1 321 909 3 708 3 622 2,4 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

   

Passeringer i alt

 

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 92 342 85 889 2 979 2 771 7,5 %
Februar 108 348 104 427 3 870 3 730 3,8 %
Mars 125 690 102 263 4 055 3 299 22,9 %
1. kvartal 326 380 292 579 3 626 3 251 11,6 %
           
April 108 034 117 654 3 601 3 922 - 8,2 %
Mai 91 778 89 383 2 961 2 883 2,7 %
Juni 109 148 106 661 3 638 3 555 2,3 %
2. kvartal 308 960 313 698 3 395 3 447 - 1,5 %
1. halvår 635 340 606 277 3 510 3 350 4,8 %
           
Juli 167 923 162 240 5 417 5 234 3,5 %
August 141 983 133 842 4 580 4 317 6,1 %
September 108 690 110 549 3 623 3 685 - 1,7 %
3. kvartal 418 596 406 631 4 550 4 420 2,9 %
Sum akk. 1 053 936 1 012 908 3 861 3 710 4,1 %
           
Oktober 100 088 102 044 3 229 3 292 - 1,9 %
November 75 645 72 451 2 522 2 415 4,4 %
Desember 92 240 91 028 2 975 2 936 1,3 %
4. kvartal 267 973 265 523 2 913 2 886 0,9 %
           
Sum året 1 321 909 1 278 431 3 622 3 503 3,4 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 86 158 84 325 2 779 2 720   2,2 %
Februar 104 738 102 317 3 741 3 528   6,0 %
Mars 102 636 123 330 3 311 3 978 - 16,8 %
1. kvartal  293 532 309 972 3 261 3 406 - 4,3 %
           
April 118 098 86 276 3 937 2 876 36,9 %
Mai 89 756 85 628 2 895 2 762 4,8 %
Juni 107 063 97 966 3 569 3 266 9,3 %
2. kvartal 314 917 269 870 3 461 2 966 16,7 %
1. halvår 608 449 579 842 3 362 3 186 5,5 %
           
Juli 162 720 158 001 5 249 5 097 3,0 %
August 134 236 130 800 4 330 4 219 2,6 %
September 111 030 107 049 3 701 3 568 3,7 %
3. kvartal 407 986 395 850 4 435 4 303 3,1 %
Sum akk. 1 016 435 975 692 3 723 3 561 4,2 %
           
Oktober 102 445 103 894 3 305 3 351 - 1,4 %
November 72 766 70 006 2 426 2 334 3,9 %
Desember 91 354 86 645 2 947 2 795 5,4 %
4. kvartal 266 565 260 545 2 897 2 832 2,3 %
           
Sum året 1 283 000 1 236 237 3 515 3 378 4,1 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 84 325 78 536 2 720 2 533 7,4 %
Februar 102 317 91 259 3 528 3 259 8,2 %
Mars 123 330 99 878 3 978 3 222 23,5 %
1. kvartal 309 972 269 673 3 406 2 996 13,7 %
           
April 86 276 96 532 2 876 3 218 - 10,6 %
Mai 85 628 81 990 2 762 2 645   4,4 %
Juni 97 966 90 930 3 266 3 031   7,7 %
2. kvartal 269 870 269 452 2 966 2 961   0,2 %
1. halvår 579 842 539 125 3 186 2 979   7,0 %
           
Juli 158 001 143 003 5 097 4 613 10,5 %
August 130 800 124 638 4 219 4 021  4,9 %
September 107 049 93 041 3 568 3 101 15,1 %
3. kvartal 395 850 360 682 4 303 3 920  9,8 %
Sum akk. 975 692 899 807 3 561 3 296  8,0 %
           
Oktober 103 894 90 426 3 351 2 917 14,9 %
November 70 006 68 453 2 334 2 282 2,3 %
Desember 86 645 83 178 2 795 2 683 4,2 %
4. kvartal 260 545 242 057 2 832 2 631 7,6 %
           
Sum året 1 236 237 1 141 864 3 378 3 128 8,0 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Hallingporten Vegfinans AS.

Første hele døgn med innkreving var 28. juni 2014.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 78 536 - 2 533 - - %
Februar 91 259 - 3 259 - - %
Mars 99 878 - 3 222 - - %
1. kvartal 269 673 - 2 996 - - %
           
April 96 532 - 3 218 - - %
Mai 81 990 - 2 645 - - %
Juni 90 930 11 406 3 031 3 802 - %
2. kvartal 269 452 11 406 2 961 3 802 - %
1. halvår 539 125 11 406 2 979 3 802 - %
           
Juli 143 003 122 821 4 613 3 962  16,4 %
August 124 638 112 477 4 021 3 628  10,8 %
September 93 041 93 693 3 101 3 123 - 0,7 %
3. kvartal 360 682 328 991 3 920 3 576   9,6 %
Sum akk. 899 807 340 397 3 296 3 583 - %
           
Oktober 90 426 81 587 2 917 2 632 10,8 %
November 68 453 62 951 2 282 2 098  8,7 %
Desember 83 178 77 977 2 683 2 515  6,7 %
4. kvartal 242 057 222 515 2 631 2 419  8,8 %
           
Sum året 1 141 864 562 912 3 128 3 010 - %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Hallingporten Vegfinans AS.

Første hele døgn med innkreving var 28. juni 2014.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni 11 406 - 3 802 - - %
2. kvartal 11 406 - 3 802 - - %
1. halvår 11 406 - 3 802 - - %
           
Juli 122 821 - 3 962 - - %
August 112 477 - 3 628 - - %
September 93 693 - 3 123 - - %
3. kvartal 328 991 - 3 576 - - %
Sum akk. 340 397 - 3 583 - - %
           
Oktober 81 587 - 2 632 - - %
November 62 951 - 2 098 - - %
Desember 77 977 - 2 515 - - %
4. kvartal 222 515 - 2 419 - - %
           
Sum året 562 912 - 3 010 - - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Hallingporten AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert