Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 94 954 97 564 3 063 3 147 -2,7 %
Februar 120 307 110 780 4 297 3 956 8,6 %
Mars 119 415 112 997 3 852 3 645 5,7 %
1. kvartal 334 676 321 341 3 719 3 570 4,1 %
           
April 132 818 96 753 4 427 3 225 37,3 %
Mai 100 094 95 576 3 229 3 083 4,7 %
Juni 117 468 112 212 3 916 3 740 4,7 %
2. kvartal 350 380 304 541 3 850 3 347 15,1 %
           
Juli 183 110 186 337 5 907 6 011 -1,7 %
August 147 713 152 247 4 765 4 911 -3 %
September 124 644 124 147 4 155 4 138 0,4 %
3. kvartal 455 467 462 731 4 951 5 030 -1,6 %
           
Oktober   91 119   2 939  
November   86 564   2 885  
Desember   107 506   3 468  
4. kvartal   285 189   3 100  
           
Sum året   1 373 802   3 764  

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 97 564 97 900 3 147 3 158 - 0,3 %
Februar 110 780 116 914 3 956 4 032 - 1,9 %
Mars 112 997 72 291 3 645 2 332 56,3 %
1. kvartal 321 341 287 105 3 570 3 155 13,2 %
           
April 96 753 59 448 3 225 1 982 62,8 %
Mai 95 576 90 144 3 083 2 908 6,0 %
Juni 112 212 110 576 3 740 3 686 1,5 %
2. kvartal 304 541 260 168 3 347 2 859 17,1 %
1. halvår 625 882 547 273 3 458 3 007 15,0 %
           
Juli 186 337 188 143 6 011 6 069 - 1,0 %
August 152 247 141 302 4 911 4 558 7,7 %
September 124 147 129 630 4 138 4 321 - 4,2 %
3. kvartal 462 731 459 075 5 030 4 990 0,8 %
Sum akk. 1 088 613 1 006 348 3 988 3 673 8,6 %
           
Oktober 91 119 112 124 2 939 3 617 - 18,7 %
November 86 564 86 429 2 885 2 881 0,2 %
Desember 107 506 110 110 3 468 3 552 - 2,4 %
4. kvartal 285 189 308 663 3 100 3 355 - 7,6 %
           
Sum året 1 373 802 1 315 011 3 764 3 593 4,8 %
           

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 97 900 90 322 3 158 2 914 8,4 %
Februar 116 914 109 021 4 032 3 894 3,5 %
Mars 72 291 116 465 2 332 3 757 - 37,9 %
1. kvartal 287 105 315 808 3 155 3 509 - 10,1 %
           
April 59 448 124 499 1 982 4 150 - 52,3 %
Mai 90 144 92 430 2 908 2 982 - 2,5 %
Juni 110 576 119 388 3 686 3 980 - 7,4 %
2. kvartal 260 168 336 317 2 859 3 696 - 22,6 %
1. halvår 547 273 652 125 3 007 3 603 - 16,5 %
           
Juli 188 143 166 017 6 069 5 355 13,3 %
August 141 302 139 739 4 558 4 508 1,1 %
September 129 630 114 941 4 321 3 831 12,8 %
3. kvartal 459 075 420 697 4 990 4 573 9,1 %
Sum akk. 1 006 348 1 072 822 3 673 3 930 - 6,5 %
           
Oktober 112 124 102 634 3 617 3 311 9,2 %
November 86 429 79 166 2 881 2 639 9,2 %
Desember 110 110 98 873 3 552 3 189 11,4 %
4. kvartal 308 663 280 673 3 355 3 051 10,0 %
           
Sum året 1 315 011 1 353 495 3 593 3 708 - 3,1 %
           

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

   

Passeringer i alt

 

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 90 322 92 342 2 914 2 979 - 2,2 %
Februar 109 021 108 348 3 894 3 870 0,6 %
Mars 116 465 125 690 3 757 4 055 - 7,3 %
1. kvartal 315 808 326 380 3 509 3 626 - 3,2 %
           
April 124 499 108 034 4 150 3 601 15,2 %
Mai 92 430 91 778 2 982 2 961 0,7 %
Juni 119 388 109 148 3 980 3 638 9,4 %
2. kvartal 336 317 308 960 3 696 3 395 8,9 %
1. halvår 652 125 635 340 3 603 3 510 2,6 %
           
Juli 166 017 167 923 5 355 5 417 - 1,1 %
August 139 739 141 983 4 508 4 580 - 1,6 %
September 114 941 108 690 3 831 3 623 5,8 %
3. kvartal 420 697 418 596 4 573 4 550 0,5 %
Sum akk. 1 072 822 1 053 936 3 930 3 861 1,8 %
           
Oktober 102 634 100 088 3 311 3 229 2,5 %
November 79 166 75 645 2 639 2 522 4,7 %
Desember 98 873 92 240 3 189 2 975 7,2 %
4. kvartal 280 673 267 973 3 051 2 913 4,7 %
           
Sum året 1 353 495 1 321 909 3 708 3 622 2,4 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

   

Passeringer i alt

 

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 92 342 85 889 2 979 2 771 7,5 %
Februar 108 348 104 427 3 870 3 730 3,8 %
Mars 125 690 102 263 4 055 3 299 22,9 %
1. kvartal 326 380 292 579 3 626 3 251 11,6 %
           
April 108 034 117 654 3 601 3 922 - 8,2 %
Mai 91 778 89 383 2 961 2 883 2,7 %
Juni 109 148 106 661 3 638 3 555 2,3 %
2. kvartal 308 960 313 698 3 395 3 447 - 1,5 %
1. halvår 635 340 606 277 3 510 3 350 4,8 %
           
Juli 167 923 162 240 5 417 5 234 3,5 %
August 141 983 133 842 4 580 4 317 6,1 %
September 108 690 110 549 3 623 3 685 - 1,7 %
3. kvartal 418 596 406 631 4 550 4 420 2,9 %
Sum akk. 1 053 936 1 012 908 3 861 3 710 4,1 %
           
Oktober 100 088 102 044 3 229 3 292 - 1,9 %
November 75 645 72 451 2 522 2 415 4,4 %
Desember 92 240 91 028 2 975 2 936 1,3 %
4. kvartal 267 973 265 523 2 913 2 886 0,9 %
           
Sum året 1 321 909 1 278 431 3 622 3 503 3,4 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 86 158 84 325 2 779 2 720   2,2 %
Februar 104 738 102 317 3 741 3 528   6,0 %
Mars 102 636 123 330 3 311 3 978 - 16,8 %
1. kvartal  293 532 309 972 3 261 3 406 - 4,3 %
           
April 118 098 86 276 3 937 2 876 36,9 %
Mai 89 756 85 628 2 895 2 762 4,8 %
Juni 107 063 97 966 3 569 3 266 9,3 %
2. kvartal 314 917 269 870 3 461 2 966 16,7 %
1. halvår 608 449 579 842 3 362 3 186 5,5 %
           
Juli 162 720 158 001 5 249 5 097 3,0 %
August 134 236 130 800 4 330 4 219 2,6 %
September 111 030 107 049 3 701 3 568 3,7 %
3. kvartal 407 986 395 850 4 435 4 303 3,1 %
Sum akk. 1 016 435 975 692 3 723 3 561 4,2 %
           
Oktober 102 445 103 894 3 305 3 351 - 1,4 %
November 72 766 70 006 2 426 2 334 3,9 %
Desember 91 354 86 645 2 947 2 795 5,4 %
4. kvartal 266 565 260 545 2 897 2 832 2,3 %
           
Sum året 1 283 000 1 236 237 3 515 3 378 4,1 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Hallingporten AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 84 325 78 536 2 720 2 533 7,4 %
Februar 102 317 91 259 3 528 3 259 8,2 %
Mars 123 330 99 878 3 978 3 222 23,5 %
1. kvartal 309 972 269 673 3 406 2 996 13,7 %
           
April 86 276 96 532 2 876 3 218 - 10,6 %
Mai 85 628 81 990 2 762 2 645   4,4 %
Juni 97 966 90 930 3 266 3 031   7,7 %
2. kvartal 269 870 269 452 2 966 2 961   0,2 %
1. halvår 579 842 539 125 3 186 2 979   7,0 %
           
Juli 158 001 143 003 5 097 4 613 10,5 %
August 130 800 124 638 4 219 4 021  4,9 %
September 107 049 93 041 3 568 3 101 15,1 %
3. kvartal 395 850 360 682 4 303 3 920  9,8 %
Sum akk. 975 692 899 807 3 561 3 296  8,0 %
           
Oktober 103 894 90 426 3 351 2 917 14,9 %
November 70 006 68 453 2 334 2 282 2,3 %
Desember 86 645 83 178 2 795 2 683 4,2 %
4. kvartal 260 545 242 057 2 832 2 631 7,6 %
           
Sum året 1 236 237 1 141 864 3 378 3 128 8,0 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Hallingporten Vegfinans AS.

Første hele døgn med innkreving var 28. juni 2014.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 78 536 - 2 533 - - %
Februar 91 259 - 3 259 - - %
Mars 99 878 - 3 222 - - %
1. kvartal 269 673 - 2 996 - - %
           
April 96 532 - 3 218 - - %
Mai 81 990 - 2 645 - - %
Juni 90 930 11 406 3 031 3 802 - %
2. kvartal 269 452 11 406 2 961 3 802 - %
1. halvår 539 125 11 406 2 979 3 802 - %
           
Juli 143 003 122 821 4 613 3 962  16,4 %
August 124 638 112 477 4 021 3 628  10,8 %
September 93 041 93 693 3 101 3 123 - 0,7 %
3. kvartal 360 682 328 991 3 920 3 576   9,6 %
Sum akk. 899 807 340 397 3 296 3 583 - %
           
Oktober 90 426 81 587 2 917 2 632 10,8 %
November 68 453 62 951 2 282 2 098  8,7 %
Desember 83 178 77 977 2 683 2 515  6,7 %
4. kvartal 242 057 222 515 2 631 2 419  8,8 %
           
Sum året 1 141 864 562 912 3 128 3 010 - %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Hallingporten Vegfinans AS.

Første hele døgn med innkreving var 28. juni 2014.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni 11 406 - 3 802 - - %
2. kvartal 11 406 - 3 802 - - %
1. halvår 11 406 - 3 802 - - %
           
Juli 122 821 - 3 962 - - %
August 112 477 - 3 628 - - %
September 93 693 - 3 123 - - %
3. kvartal 328 991 - 3 576 - - %
Sum akk. 340 397 - 3 583 - - %
           
Oktober 81 587 - 2 632 - - %
November 62 951 - 2 098 - - %
Desember 77 977 - 2 515 - - %
4. kvartal 222 515 - 2 419 - - %
           
Sum året 562 912 - 3 010 - - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Hallingporten AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert